Projekt Smedjeån

Smedjeån som mynnar ut i Lagan, är klassad som riksintressant för det rörliga friluftslivet, eftersom  den hyser lax- och havsöring.
Smedjeån som mynnar ut i Lagan, är klassad som riksintressant för det rörliga friluftslivet, eftersom den hyser lax- och havsöring.

I Laholms Laxfiskes styrelse kom diskussionen upp; Vad kan göras för att få fler havsöringar i Lagan? Någon naturlig produktion av havsöring föreligger inte i Lagan.

Ett av de mest realistiska förslagen kom att landa i att försöka restaurera Smedjeån och dess biflöden. Laholms Laxfiske beslutade att de skulle stå för kostnaderna i samband med inventering av hela vattenområdet.

Under april och maj 2008, utfördes inventering genom att vandra i och utmed åarnas sträckning. Inventeringen i Smedjeån var uppdelad i sju sträckor, vilka tillsammans var ca 23,4 km lång med en bottenareal på ca 105 000 m2.
Bedömningen blev att det bör gå att skapa, från nuvarande status på vattendragen till ett naturligt vattenavrinningsområde, utan någon som helst påverkan av mänsklig aktivitet.

Enligt en uppskattning producerar vattenområdet ca 14 000 smolt/år. Men det uppskattas att vattenområdet kan producera ca 75 000 smolt/år!

Restaureringsarbeten i Edenbergaån i Vallberga där det skapas lek- och uppväxtsplatser. Restaureringsarbeten i Edenbergaån i Vallberga där det skapas lek- och uppväxtsplatser.

Önskemålet för Smedjeån är:
- inga dammar.
- inga kraftverk.
- inga kulvertringar m.m. som hindrar
fisk att vandra fritt.

 

Vad som bör göras i framtiden, är att skapa fria vandringsvägar och fler lek- och uppväxtplatser.
Under arbetets gång har det uppdagats att inget kraftverk har något känt tillstånd för sin verksamhet i Smedjeån. Detta är något Länsstyrelsen känner till.
Länsstyrelsen är den instans som skall övervaka och vidtaga åtgärder mot verksamhet som hindrar de fria vandringsvägarna mm.

Text och fotografi: Björn Clason

Mer information på Fiskeområde Halland.

Provfiskeresultat

Edenbergaån, Vallberga.
Avfiskad yta, ca 52,5 m2.

2016
 

Öring 31 st
Lax 44 st
Ål 2 st
Grönling 25 st
Bäcknejonöga 2 st
Totalt 104 st


2015-08-10
 

Öring 31 st
Lax 22 st
Ål 1 st
Grönling 24 st
Totalt 78 st


2014-09-04
 

Öring 35 st
Lax 34 st
Ål 3 st
Grönling 20 st
Elritsa 74 st
Bäcknejonöga 1 st
Totalt 167 st


2013-08-29
 

Öring 24 st
Lax 34 st
Ål 4 st
Elritsa 1 st
Grönling 25 st
Bäcknejonöga 2 st
Totalt 90 st


2012-08-24
 

Öring 7 st
Lax 13 st
Elritsa 12 st
Grönling 26 st
Totalt 58 st

 

Info

Det här projektet har erhållit EU-stöd.